Living in New Zealand, from Utsunomiya, Tochigi, Japan

Living in Tochigi, From Japan